Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden?

 1. Een aantal afspraken gelden voor iedereen en voor onze dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken op het gebied van aansprakelijkheid of betaling van onze diensten. In deze algemene voorwaarden leggen wij die afspraken vast.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen jou en Alicia Insurance BV, gevestigd in Rotterdam aan de Coolsingel 104, 3011 AG.
 3. Bepaalde begrippen komen vaker in de voorwaarden voor. Hieronder leggen we ze uit.
  • Jij/je/jou: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie wij een offerte hebben verstrekt, een aanbieding hebben gedaan of met wie wij een overeenkomst hebben gesloten.
  • We/wij/ons: Alicia Insurance BV
  • Opdracht: de opdracht die we van jou hebben gekregen, om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.
  • Financieel product: een verzekering, beleggings- of spaarrekening waarover wij zullen adviseren en/of bij het afsluiten zullen bemiddelen.
  • Financiële instelling: de aanbieder van het financiële product.
  • Schriftelijk: geschreven communicatie per brief, per e-mail, per WhatsApp of een andere veelgebruikte manier van communicatie die hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze diensten en elke opdracht die jij ons hebt gegeven.
 5. Onderdeel van deze algemene voorwaarden zijn Alicia’s Service Guide en Alicia’s Privacybeleid zoals die op onze website te vinden zijn.
 6. Niet alleen ons kantoor, maar ook onze bestuurders en/of aandeelhouders en alle voor ons werkzame personen kunnen een beroep doen op de voorwaarden. Ook als deze personen niet meer voor ons werken.
 7. Wijkt de inhoud van de tussen jou en ons schriftelijk gemaakte afspraken af van wat er in deze algemene voorwaarden staat? Dan gaan de afspraken die wij met jou hebben gemaakt voor.
 8. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven gelden, en we zullen de nietige bepaling vervangen.
 9. Eventuele algemene voorwaarden van jou waar jij naar verwijst bij het sluiten van een overeenkomst met ons zijn niet van toepassing, tenzij wij deze schriftelijk en zonder voorbehoud hebben aanvaard.
 10. Een overeenkomst tussen jou en ons komt officieel tot stand, als wij deze schriftelijk hebben vastgelegd, of als wij zijn begonnen met het uitvoeren daarvan. Wij mogen een opdracht die jij aan ons verstrekt altijd weigeren, zonder dat we een expliciete reden moeten geven.
 11. Als jij een opdracht aan ons verstrekt, dan is deze opdracht aan het kantoor, niet één specifieke persoon. De opdracht wordt door ons kantoor uitgevoerd, ook als het jouw bedoeling is/was dat de opdracht door een bepaalde bij ons werkzame persoon zal/zou worden uitgevoerd.
 12. Wij hebben alleen een inspanningsverplichting als jij ons een opdracht geeft, niet een resultaatsverplichting. Dit geldt niet als wij iets anders zijn overeengekomen of iets anders blijkt uit de aard van de verstrekte opdracht.
 13. De termijnen die wij geven voor het uitvoeren van een opdracht zijn bedoeld als richtlijn en niet als fatale termijn, tenzij wij dat schriftelijk met jou hebben bepaald.
 14. Als je ons een bericht stuurt (bijvoorbeeld per e-mail, sms of Whatsapp), dan kun je er pas vanuit gaan dat we jouw bericht hebben ontvangen als we dit bevestigd hebben. We bedoelen daarmee niet een automatische digitale bevestiging. Als je binnen 48 uur na verzending geen bevestiging van ons heeft ontvangen, neem dan contact op om te controleren of we het bericht ook daadwerkelijk hebben ontvangen.
 15. Soms verstrekken wij algemene informatie, bijvoorbeeld op onze website of op jouw verzoek. Deze informatie is vrijblijvend en kan niet worden gezien als een door ons gegeven advies voor of over een aan ons verstrekte opdracht, wij handelen enkel op basis van ‘execution only’, wat betekent dat voor jou geen specifiek of individueel advies verstrekken over een verzekering. Dit is alleen anders als wij tegen jou zeggen dat de informatie wel definitief is, of het advies betreft dat op jouw persoonlijke situatie is toegespitst.
 16. Wij gebruiken de door jou gegeven contactgegevens voor onze communicatie met jou. Als deze contactgegevens veranderen, geef dit dan aan ons door.

 

Artikel 2: Waarmee moet je rekening houden bij aanbiedingen, offertes en adviezen?

 1. Je kunt geen rechten ontlenen aan berekeningen die wij hebben gemaakt met betrekking tot de kosten van een financieel product. Er kunnen tussentijdse premieveranderingen zijn, dus beschouw deze berekeningen als voorlopig en indicatief. Wij kunnen je pas een definitieve berekening geven als een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht die door jou is geaccepteerd.
 2. Je kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte prognoses over mogelijk te behalen resultaten van financiële producten met een beleggings- en/of investeringscomponent. Deze prognoses zijn slechts een indicatie. Wij staan niet in voor de juistheid van prognoses die door de financiële instelling bij dergelijke producten worden verstrekt.

 

Artikel 3: Wij kunnen derden inschakelen

 1. Als het nodig is, mogen wij bij de uitvoering van een opdracht gebruik maken van derden. Als daaraan kosten verbonden zijn, kunnen wij die aan jou doorbelasten.
 2. Als wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht gebruik moeten maken van externe adviseurs (zoals accountants, advocaten of fiscalisten), zullen wij zoveel mogelijk vooraf met jou overleggen. Natuurlijk zijn we zorgvuldig bij de selectie van de betreffende adviseur, maar we zijn niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

 

Artikel 4: Afspraken over ons honorarium en de betaling daarvan

 1. Wij hebben verschillende vormen van dienstverlening, waar we op verschillende manieren voor beloond kunnen worden. Bij aanvang van de opdracht leggen wij de omvang van onze dienstverlening en de wijze van beloning schriftelijk met jou vast. Onze beloning kan bestaan uit:
  • Provisie; Het honorarium voor onze dienstverlening, dat is inbegrepen in de bedragen die de financiële instelling bij jou in rekening te brengt.
  • Verrichtingentarief/Fee; Wij brengen een vast bedrag aan kosten (fee) in rekening voor een specifiek omschreven opdracht en/of werkzaamheden.
 2. Wij berekenen wijzigingen in belastingen en/of heffingen door de overheid altijd aan jou door. Wij hebben het recht om overeengekomen tarieven jaarlijks te verhogen. Wij baseren dat dan op het Consumentenprijsindexcijfer (“CPI”) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 3. Je dient onze facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij wij schriftelijk met jou andere afspraken hebben.
 4. Betaal je de door ons in rekening gebrachte bedragen niet binnen de afgesproken termijn? Dan moet je daarover wettelijke rente betalen, zonder dat daar een voorafgaande ingebrekestelling voor nodig is.
 5. Betaal je ook na onze aanmaning niet? Dan kunnen wij een incassobureau inschakelen. Je moet dan ook de wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten betalen.
 6. Alle betalingen die jij doet halen wij eerst van de verschuldigde rente en kosten af die wij nog van jou moeten krijgen, en daarna tellen ze pas voor de openstaande facturen. Bij die facturen telt jouw betaling voor de factuur die het langst openstaat, en niet de meest recente factuur..
 7. Als jouw kredietwaardigheid er naar ons oordeel aanleiding toe geeft, mogen wij je vragen om ons voldoende zekerheid te geven dat je jouw betalingsverplichtingen kunt nakomen. Zolang je die zekerheid nog niet hebt verschaft, mogen wij kiezen onze diensten niet (meer) te leveren.

 

Artikel 5: Wat verwachten wij van jou?

 1. Je moet ons voorzien van alle informatie die wij van je vragen. Verder moet je ook zelf informatie aan ons doorgeven die relevant kan zijn voor een goede uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht. Laat het ons ook direct weten als er in jouw persoonlijke of bedrijfssituatie iets verandert. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door jou aan ons verschafte informatie.
 2. Wij hebben een zorgverplichting aan onze klanten. We kunnen daar alleen aan voldoen als je jouw informatieverplichting strikt naleeft. Doe je dat niet, dan mogen wij de uitvoering van de opdracht stoppen.
 3. Het kan dat wij jou namens een financiële instelling een nota sturen voor premies voor een financieel product. Je bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling daarvan. Als je niet of te laat betaalt, kan het dat jouw verzekeringen dan geen dekking meer bieden.
 4. Jij moet ervoor zorgen dat eventuele aan ons verstrekte gegevensdragers, bestanden, e.d. vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 6: Wat moet je doen als je een klacht hebt?

 1. Als je een klacht hebt, neem dan in eerste instantie contact met ons op, want misschien kunnen wij jouw klacht meteen voor je oplossen.
 2. Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.017507. Mocht je niet tevreden zijn met hoe wij jouw klacht oplossen, dan kun indien je consument bent je de klacht voor bindend advies voorleggen aan het KiFiD. Je kunt een klacht ook altijd voorleggen aan de burgerlijke rechter.
 3. Wij zullen ons houden aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening gegeven bindend advies tot €5.000,-. Als dit bedrag hoger is, dan hebben wij het recht om niet mee te werken aan het bindende advies, zoals staat in het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD). Je kunt natuurlijk jouw klacht of geschil aan een rechter voorleggen.
 4. Heb je een klacht over door ons verrichte werkzaamheden, of over de hoogte van de door ons in rekening gebrachte bedragen? Dan moet je schriftelijk een klacht indienen. Dit moet binnen één jaar nadat je de stukken, informatie of factuur waarop jouw klacht betrekking heeft, hebt ontvangen. Of nadat je redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van de door jou geconstateerde tekortkoming. Na die termijn vervalt jouw recht om ons aan te spreken.
 5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die je hebt in verband met door ons verrichte werkzaamheden, verjaren in ieder geval vijf jaar na het moment waarop je bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 7: Afspraken over onze aansprakelijkheid

 1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die je hebt in verband met door ons verrichte werkzaamheden, verjaren in ieder geval vijf jaar na het moment waarop je bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 2. Als onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking biedt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat wij jou voor de betreffende opdracht in rekening gebracht hebben. Wanneer wij jou geen bedrag voor onze dienstverlening in rekening hebben gebracht, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de jaarpremie van het financiële product waar jouw aanspraak betrekking op heeft, met een maximum van €5.000,-.
 3. Wij voeren de verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor jou geen rechten ontlenen.
 4. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade van jou of van derden:
  • als dit het gevolg van onjuiste, onvolledige of te laat door jou verstrekte informatie;
  • die voortvloeit uit fouten in door ons gebruikte software, tenzij wij de schade op de leverancier van de software kunnen verhalen;
  • die voortvloeit uit de omstandigheid dat jij bedragen die door de financiële instelling aan jou in rekening zijn gebracht niet (op tijd) hebt voldaan;
 5. Wij blijven aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door onze opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Artikel 8: Bescherming van jouw persoonsgegevens

 1. Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die jij met ons deelt. Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan om jouw opdracht uit te voeren. Wij delen jouw gegevens nooit met derden, tenzij het op grond van de wet of openbare orde verplicht is om jouw gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 2. Heb je er bezwaar tegen dat wij jouw persoonsgegevens in een mailinglijst opnemen? Laat ons dat dan weten, dan verwijderen wij direct jouw gegevens uit het betreffende bestand.
 3. Wij bewaren alle van jou ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaan deze op een zorgvuldige wijze op. Wij nemen alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of ongewenst toegankelijk zijn (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.).
 4. Wij zijn nooit aansprakelijk voor verlies of verloren gaan van deze informatie – al dan niet door cybercriminaliteit -, tenzij dit ligt aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van ons. Jij zorgt ervoor dat je altijd een kopie van de aan ons verstrekte informatie bewaart.

 

Artikel 9: Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen

 1. We mogen de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Als we dat doen laten we jou dat weten en sturen we jou de aangepaste algemene voorwaarden. Je mag binnen 30 dagen na de datum waarop je op de hoogte bent gebracht van de betreffende wijzigingen bezwaar maken tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden. Wij zullen dan met jou overleggen over de inhoud van de desbetreffende algemene voorwaarden. Als je geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden, dan gelden deze vanaf de door ons genoemde datum.

 

Rotterdam, 24 november 2022